Výhody pre firmy

Využite náhradné plnenie v chránených dielňach podnikajúcich rodín a ušetrite tak náklady vlastnej firmy. Každá firma s viac ako 20 zamestnancami je povinná, podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať 3,2%-ný podiel zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu svojich zamestnancov, inak platí štátu povinné odvody (penále), celkový počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok.

Možnosťou, ako neplatiť odvody štátu a ušetriť tak vlastné finančné prostriedky, je využiť náhradné plnenie a odobrať výrobky alebo služby od chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím – zadanie a realizácia zákazky podľa § 64 zákona o odoberaní výrobkov alebo služieb podľa § 64a zákona, zákon č. 05/2004 o službách zamestnanosti:

 • službou ako náhradné plnenie sa rozumie akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne s výnimkou činností upravených osobitným predpisom (napr.: činnosť advokátov, notárov, súdnych exekútorov, komerčných právnikov a pod.),
 • pre rok 2016 – celková cena práce je 1 161,35 € a odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZP je 1 045,18 €,
 • s účinnosťou od 1.5.2013 je v platnosti novela Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, § 64 – Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, ktorá upravuje aj možnosť čerpania služieb od chránenej dielne.

Počet zamestnancov / potrebný počet zamestnaných ZŤP v zmysle zákona

 • 100 zamestnancov / 3 občania ZŤP
 • 300 zamestnancov / 10 občanov ZŤP
 • 500 zamestnancov / 16 občanov ZŤP
 • 1 000 zamestnancov / 32 občanov ZŤP
 • 3 000 zamestnancov / 96 občanov ZŤP

Povinný počet zamestnancov ZŤP x penále štátu

 • 3 x 1 045,18 € = 3 135,54 €
 • 10 x 1 045,18 € = 10 451,80 €
 • 16 x 1 045,18 € = 16 722,88 €
 • 32 x 1 045,18 € = 33 445,76 €
 • 96 x 1 045,18 € = 100 337,28 €

Náhradné plnenie – úspora vlastných nákladov

 • 3 x 929,05 € = 2 787,15 €
 • 10 x 929,05 € = 9 290,50 €
 • 16 x 929,05 € = 14 864,80 €
 • 32 x 929,05 € = 29 729,60 €
 • 96 x 929,05 € = 89 188,80 €